آقایی رسولی ضمن خداقوت ،باتوجه به مشکل آب درخیابان طالقانی سعادت شهرشهرداری چندهکتارزمین جهت کشت گوجه فرنگی اجاره داده که دراین شرایط بحرانی آب خوراکی مردم تامین نمیباشد اینگونه کارها که ارزش مالی چندانی نداره به نظرمیرسدصحیح وکارشناسی شده نیست.باتشکر که دراین شرایط بحرانی آب خوراکی مردم تامین نمیباشد اینگونه کارها که ارزش مالی چندانی نداره به نظرمیرسدصحیح وکارشناسی شده نیست.باتشکر