بازار ماهی فروشان شیراز در «دروازه کازرون» واقع در بلوار سیبویه قرار دارد. ده ها مغازه ماهی فروشی از اوایل صبح کرکره مغازه خود را بالا می زنند و با آب پاشی جلو مغازه، خود را برای رسیدن ماهی ها آماده می کنند.

 
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
 
 
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز
بازار ماهی فروشان در شیراز

بازار ماهی فروشان در شیراز