به گزارش طنین پاسارگاد به نقل از وبلاگ رویدادهای پاسارگاد، مقارن ساعت 11:30 صبح دیروز دریک حادثه رانندگی در محور سعادت شهر به ارسنجان دو نفر در دم جان باختند.

این حادثه درکیلومتر4سعادتشهربه ارسنجان بین سواری پراید که ازسمت ارسنجان به سعادتشهر درحرکت بود با کامیون ده چرخ که ازسمت مقابل درحرکت بود روی داد.

دراین حادثه راننده سواری پراید ویک سرنشین آن دردم جان باختند راننده وسرنشین پراید به نامهای نجمه ایزدی وفایزه ایزدی هردوازاهالی محله علی آبادکمین وخواهر بودند.

رییس راهنمایی ورانندگی سعادتشهر علت حادثه راعدم توانایی راننده سواری پراید در کنترل خودرو ناشی ازتخطی درسرعت مطمنه اعلام کرده است.

http://www.upsara.com/images/jfan_photo_2017-07-11_14-40-37.jpg

http://www.upsara.com/images/hyo_photo_2017-07-11_14-38-27.jpg

 

http://www.upsara.com/images/jfan_photo_2017-07-11_14-40-37.jpg

http://www.upsara.com/images/1k8g_photo_2017-07-11_14-41-38.jpg

http://www.upsara.com/images/z5yd_photo_2017-07-11_14-41-12.jpg

http://www.upsara.com/images/he8q_photo_2017-07-11_14-39-31.jpg

http://www.upsara.com/images/763_photo_2017-07-11_14-40-33.jpg

http://www.upsara.com/images/bc5m_photo_2017-07-11_14-41-24.jpg

http://www.upsara.com/images/bqwb_photo_2017-07-11_14-39-24.jpg

http://www.upsara.com/images/glhk_photo_2017-07-11_14-41-07.jpg

http://www.upsara.com/images/qcrk_photo_2017-07-11_14-41-42.jpg

http://www.upsara.com/images/ntnj_photo_2017-07-11_14-42-05.jpg

http://www.upsara.com/images/3lpt_photo_2017-07-11_14-38-36.jpg