به گزارش طنین پاسارگاد به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری فارس، مصیب امیری اظهار داشت: دشت پاسارگاد درقسمت شمالی استان فارس ومیان رشته کوههای زاگرس درفاصله 130کیلومتری شمال شیراز واقع شده است. قدمت منطقه پاسارگاد براساس پژوهشهای باستان شناسی به دوره میانه پارینه سنگی می رسد. اماشاخص ترین دوره فرهنگی دشت پاسارگاد، دوره هخامنشی است. بر اساس مدارک وشواهد موجودنام پاسارگادبرای نخستین بار در دوره هخامنشی مطرح می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس افزود: این مجموعه ارزشمند در16تیرماه 1383 به عنوان پنجمین اثر ایران درفهرست آثارجهانی  یونسکو به ثبت رسید. مدیرکل میراث فرهنگی فارس درادامه بیان کرد :به منظورجلوگیری ازعوامل آسیب پذیروروشن شدن وضعیت این محوطه تاریخی فصل دوم گمانه زنی تعیین عرصه وپیشنهاد حریم تاریخی پاسارگاد، براساس قانون حفظ آثار ملی باانجام عملیات کاوش دراین محوطه تاریخی، ازتاریخ 15تیرماه سال جاری تا 29مرداد96موافقت شدو در همین راستا یک گروه باستانشناس، کاوش خود را در این اثرجهانی به سرپرستی دکترعلی موسوی آغاز کردند.

 گفتنی است مرحله اول کاوش محوطه تاریخی پاسارگاددر سال گذشته   95 درتیرماه به مدت دوهفته انجام شدو اعتبار پیش بینی شده برای هر کاوش هر دو مرحله ازطریق پژوهشکده باستانشناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی کشورت امین شده است.