کد خبر:6287
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۰:۰۹
بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن 1395 منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان پاسارگاد 30 هزار و 118نفر می باشد.
پایگاه تحلیلی خبری طنین پاسارگاد:

به گزارش طنین پاسارگاد، بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن 1395 منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان پاسارگاد 30 هزار و 118نفر  می باشد که از این تعداد 15هزار و 373نفر مرد و 14 هزار و 745 نفر را زنان تشکیل می دهند و تعداد کل خانوارهای شهرستان پاسارگاد،  8هزار و 813 خانواده می باشد.

بر اساس این آمار، از مجموع کل جمعیت شهرستان پاسارگاد، تعداد 18 هزار و 677نفر در  نقاط شهری  و 11 هزار و 439 نفر در نقاط روستایی شهرستان پاسارگاد زندگی می کنند.

 واما آماری هم از جمعیت شهرستان های همسایه یعنی شهرستان های مرودشت و ارسنجان

 جمعیت شهرستان مرودشت بر اساس سرشماری سال 95

بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن 1395 منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان مرودشت 323 هزار و 434نفر  می باشد که از این تعداد 166هزار و 55نفر مرد و 157 هزار و 379 نفر را  تشکیل می دهند و تعداد کل خانوارهای شهرستان مرودشت، 94هزار و 699 خانواده می باشد.

بر اساس این آمار، از مجموع کل جمعیت شهرستان مرودشت، تعداد166 هزار و 715نفر در  نقاط شهری 156 هزار و 418 نفر در نقاط روستایی شهرستان  زندگی می کنند.

جمعیت شهرستان ارسنجان بر اساس سرشماری سال 95

بر اساس آمار سرشماری نفوس و مسکن 1395 منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان ارسنجان42 هزار و 725نفر  می باشد که از این تعداد 21هزار و 700نفر مرد و 21 هزار و 25 نفر را زنان تشکیل می دهند و تعداد کل خانوارهای شهرستان ارسنجان ،  12هزار و 878خانواده می باشد.

بر اساس این آمار، از مجموع کل جمعیت شهرستان ارسنجان، تعداد 17 هزار و 706نفر در  نقاط شهری  و 25 هزار و 13 نفر در نقاط روستایی شهرستان ارسنجانی زندگی می کنند.

طبق این  سرشماری، بعد آز شهرستان شیراز، شهرستان مرودشت با جمعیت 323 هزار و 434نفر پر جمعیت ترین شهرستان استان فارس و شهرستان پاسارگاد با 30هزار و 118نفر کم جمعیت ترین شهرستان استان فارس هستند.

جمعيت شهرستان هاي استان فارس طبق سر شماری نفوس و مسکن سال95


شهرستان مرودشت در صدر و پاسارگاد در قعر جدول جمعیت در استان فارس

بر اساس نتايج آمار سرشماري نفوس و مسكن سال ١٣٩٥
١. شيراز.         ١.٨٦٩.٠٠١ نفر
٢. مرودشت       ٣٢٣.٤٣٤
٣. كازرون.        ٢٦٦.٢١٧
٤. جهرم.          ٢٢٨.٥٣٢
٥. لارستان        ٢١٣.٩٢٠
٦. فسا.            ٢٠٥.١٨٧
٧. داراب           ٢٠١.٤٨٩
٨. فيروزآباد.      ١٢١.٤١٧
٩. ممسني.       ١١٧.٥٢٧
١٠. ني ريز       ١١٣.٢٩١
١١. آباده.         ١٠٠.٨٣١
١٢. اقليد          ٩٣.٧٦٣
١٣. لامرد         ٩١.٧٨٢
١٤. سپيدان      ٩١.٠٤٩
١٥. كوار          ٨٣.٨٨٣
١٦. زرين دشت  ٧٣.١٩٩
١٧. قيروكارزين  ٧١.٢٠٣
١٨. استهبان     ٦٨.٨٥٠
١٩. مهر           ٦٤.٨٢٧
٢٠. خرامه        ٥٤.٨٦٤
٢١. گراش        ٥٣.٩٠٧
٢٢. خرم بيد.    ٥٠.٥٢٢
٢٣. بوانات       ٥٠.٤١٨
٢٤. فراشبند     ٤٥.٤٥٩
٢٥. رستم        ٤٤.٣٨٦
٢٦. ارسنجان   ٤٢.٧٢٥
٢٧. خنج         ٤١.٣٥٩
٢٨. سروستان  ٣٨.١١٤
٢٩. پاسارگاد  ٣٠.١١٨

 

نظرات بینندگان
نظر شما
نام : ایمیل :
* نظر :